Bekijk alle artikelen

Hoge CO2-reductie leidt tot bijstelling ambitie

Maar liefst 47% is de reductie van onze CO2-uitstoot over de periode 2009-2021, zo blijkt uit onze CO2-rapportage over 2021. Omdat we al zagen aankomen dat we flink op koers lagen voor onze langetermijndoelstelling hebben we onze ambitie bijgesteld van 55% reductie in 2030 ten opzichte van 2009 naar 75%. In dit bericht lees je de belangrijkste highlights uit de CO2-rapportage over 2021. Een link naar de volledige rapportage vind je onderaan het bericht.

Met een diversiteit aan maatregelen streven wij verschillende reductiedoelen na in scope 1, 2 en 3. We dragen daarmee bij aan de SDG’s 12, 13 en 15. We hebben de reductie onder meer gerealiseerd door wijzigingen in de leaseregeling, het stimuleren van de keuze voor een elektrische auto, het gebruik van de NS Business Card, fietsstimulering, de introductie van Goodfuels, het sluiten van een (verouderde) asfaltcentrale en het stimuleren van thuiswerken door kantoorpersoneel. We maken op diverse manieren de collega’s bewust van het belang van CO2-reductie en hun mogelijke bijdrages.

Duurzame mobiliteit

De uitstoot door onze leaseauto’s en bedrijfswagens vormt meer dan de helft van onze uitstoot. Dan is er nog de uitstoot van privéauto’s en woon-werkverkeer en openbaar vervoer. We blijven dan ook inzetten op maatregelen gericht op duurzame mobiliteit. Met onder andere fietsstimulering, stimuleren van het OV-gebruik, stimuleren van online vergaderen, vergroten van het aandeel elektrische auto’s in het leasewagenpark.

In 2019 was 6% van de leaseauto’s (gele kentekens) elektrisch, in 2021 was dat 15%.

We bereiden een pilot voor met elektrische busjes, waarmee we de uitstoot van bedrijfswagens willen verkleinen. Via onze deelname aan de coalitie Anders Reizen werken we actief mee aan enerzijds verduurzaming van de mobiliteit in ons bedrijf, maar ook daarbuiten. Wij nemen actief deel aan twee werkgroepen van coalitie Anders Reizen: Allereerst de werkgroep ‘internationale trein’ die de trein aantrekkelijker wil maken voor internationaal zakelijke reizigers. Daarnaast aan de nieuw opgerichte werkgroep ‘grijze kentekens’ die die tot doel heeft om kennis en ervaringen uit te wisselen op het vlak van verduurzaming van bedrijfswagens.

Productiemiddelen

Het aandeel Productiemiddelen in onze uitstoot is een kleine 10%. Een goede reden dus om ook daarop in te zetten, met het bijkomende voordeel dat dit ook leidt tot een gezondere werkplek (frissere lucht, minder lawaai en trillingen). Ons doel: een jaarlijkse reductie van CO2-uitstoot van eigen productiemiddelen met 5% ten opzichte van het voorgaande jaar.

We hebben in 2021 wederom actief deelgenomen aan door Rijkswaterstaat, het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en ProRail georganiseerde werksessies over de transitiepaden m.b.t. de duurzame bouwplaats, bouwlogistiek, en het hergebruik van bovenbouwmaterialen. Hierbinnen wordt ook gesproken over het verduurzamen van productiemiddelen. Verder hebben we onderzoek gedaan naar duurzame alternatieven voor het Klein Mechanisch Gereedschap (KMG). Dit onderzoek evalueren we in 2022. Als onderdeel van een stageopdracht hebben we onderzoek gedaan naar de energiebehoefte van het project Zevenbergen en welke maatregelen daar voor verduurzaming toegepast hadden kunnen worden, die ook in toekomstige projecten toegepast kunnen worden. Een concreet voorbeeld is het rekenmodel voor duurzame aggregaten dat nu toegepast wordt binnen de tenderorganisatie van Strukton Rail.

Met verhuurders en leasemaatschappijen hebben we afspraken gemaakt over de duurzaamheid van het materieel en we zijn bezig met het elektrificeren van het klein materieel van Strukton Civiel. De asfaltcentrale in Schagen is definitief buiten gebruik gesteld. Asfalt wordt zo dicht mogelijk bij de projectlocatie aangeschaft zodat we de uitstoot als gevolg van transport verlagen. Op de Struktonwerf in Nieuwedijk is in eigen beheer halfverharding aangebracht met Olivijn. Dit levert een verwachte CO2-reductie op van 20 ton.

CO2-reductie in de keten

Behalve onze eigen CO2-footprint, reduceren we ook de CO2-uitstoot in de keten. Dat doen wij samen met overheden, andere bedrijven en instanties. Onder andere hebben we doelstellingen geformuleerd en maatregelen doorgevoerd in de ketens Paris Proof, spoorballast, mobiliteit, beton en asfalt. Meer over de resultaten vind je in de rapportage.

Initiatieven in de sector

Ook aan andere – soms meer algemene – initiatieven nemen wij proactief deel. Denk aan de coalitie Anders Reizen, Green Citydeal EnergieRijk Den Haag, de Malieveldverklaring, de Duurzame Leverancier, Solaroad, Asfalt Impuls en Emissieloos Netwerk Infra. In 2021 bereidden wij deelname voor aan het Europese onderzoeksprogramma Europe’s Rail Joint Undertaking (EU Rail), één van de initiatieven waarmee Europa de transitie naar een groen Europa wil versnellen.

CO2-Prestatieladder

Wij handelen CO2-bewust in onze eigen bedrijfsvoering, bij de uitvoering van projecten en in de keten. Hoe wij dat doen, vind je op de pagina over de CO2-Prestatieladder.

Ontdek hoe wij CO2 reduceren